Category: Design

Youtube Redesign

Cùng với việc làm mới giao diện của Gmail, Calendar và ra mắt Google+, Google đang từng bước thiết kế lại giao diện các dịch vụ của mình để thân thiện hơn với người sử dụng, và thân thiện hơn với tablet…

 

Read More